Om oss

Allmän information om Hebykretsen

Naturskyddsföreningen Heby är en ideell natur- och miljöorganisation med kraft att förändra, där vi sprider kunskap om natur och miljöfrågor i Heby kommun och skapar hållbara lösningar. Föreningen har cirka 280 medlemmar.
Vi bevakar natur- och miljövårdsfrågor i Heby kommun och medlemmarnas intressen genom till exempel planärenden, kommunens övergripande planering, att grönytorna inne i samhällena bevaras samt informera hur vi kan få ett hållbart Heby. Vi påverkar också myndigheter, främst kommunala organ, och politiker till effektiva insatser inom natur- och miljövårdens område. Vi värnar om den biologiska mångfalden, även inom Heby. Vi tar ställning för naturen och miljön. Klimatfrågan är en viktig fråga som föreningen arbetar med.

Hebykretsens första år

Vid Heby kommuns länsbyte 2007 delades den gamla Sala-Hebykretsen och den nya Hebykretsen införlivades i Naturskyddsföreningen Uppsala län. Såväl ekonomiska tillgångar som de tidigare styrelseledamöterna delades mellan de nya kretsarna. Det blev angeläget att rekrytera nya ledamöter från Tärnsjö-Östervålaområdet, vilket lyckades efter många telefonsamtal och uppenbarligen god övertalningsförmåga, så att kretsen, som har 230 medlemmar, formellt kunde bildas. Intresseföreningen Gröna Kunskapshuset hade då kommit igång med sin verksamhet på Östahalvön. Gröna Kunskapshusets grundare Inga-Britt Persson blev en engagerad ledamot i styrelsen och det beslutades vid det allra första styrelsemötet att kretsen och Gröna Kunskapshuset skulle samverka.

Under det gångna året har lokala ornitologer och naturfilmare ställt upp som guider och föredragshållare vid våra aktiviteter. Naturligtvis har den vitryggiga hackspetten, Nedre Dalälvens symbolfågel, uppmärksammats. En ¨svamphelg¨ i augusti där deltagarna kunde få sina fynd artbestämda var populär. Kretsen var dessutom värd för länsförbundets höstkonferens där deltagarna kunde få en uppfattning om områdets kvaliteter.

Sammanfattningsvis tycker vi att överflyttningen till C-län har varit positiv, vi får det stöd vi behöver från länsförbundet.Glädjande nog fortsätter kommunen att skicka sina byggplaner för nya områden på remiss till den nya kretsen, så att vi liksom tidigare kan lämna våra synpunkter. Vi planerar att etablera samarbete med andra föreningar, bl.a. LRF. Störst publik under våren drog ett föredrag om länsstyrelsens förvaltning av rovdjursstammarna i länet, det intresserade inte enbart våra medlemmar utan även jägarna och djurhållarna i trakten. Då räckte sittplatserna i Gröna Kunskapshusets seminarierum inte till.

Av Jan Luthman – april 2008