Välkommen till Hebykretsen!

Naturskyddsföreningen i  Heby kommun är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen.

Lokalföreningen består av 196 medlemmar med Jan Luthman som ordförande.

Naturskyddsföreningen erbjuder dig möjlighet att tillsammans med andra natur- och miljöintresserade delta i olika programaktiviteter som föreningen anordnar för att öka kunskapen om samspelet i naturen och öka miljömedvetenheten vid val av konsumtionsvaror. En annan viktig uppgift för föreningen är att bevaka natur- och miljöfrågor i kommunen.

Har du frågor, synpunkter eller förslag på aktiviteter eller åtgärder? 
Hör av dig till oss!

I natur och miljödebatten behövs fler aktiva!

image

 

Skydda våra stränder mot exploatering

Alla människor har i dag rätt att promenera, bada och leka vid orörda stränder runt om i landet. Men detta kan snart vara ett minne blott om den nya strandskyddsutredningen blir verklighet.

Den statliga utredningen om strandskyddet presenterades nyligen. Förslaget innebär en omfattande nedmontering av strandskyddet – bland annat genom att kommunerna får möjlighet att avsätta stora områden som ”landsbygdsområden” där strandskyddet upphävs helt eller delvis. Dessutom vill utredningen ta bort det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag och göra det lättare att luckra upp strandskyddet i kust- och skärgårdsområden. Blir förslagen verklighet kommer alla människors tillgång till stränder hotas och växt- och djurlivet drabbas hårt.

Exploateringen av våra stränder pågår hela tiden. Antalet dispenser från strandskyddsreglerna ökar varje år. Byggande på stränderna är en irreversibel process – de orörda stränderna går aldrig att få tillbaka. Många av oss är nog inte medvetna om hur avgörande strandskyddet är för vår tillgång till orörd och vacker natur med välfungerande ekosystem och hög biologisk mångfald. Men vi kommer att märka skillnaden om detta förslag blir verklighet. Då kommer fler stränder att exploateras och det blir svårare att hitta en ostörd strand för bad, friluftsliv och fiske.

Utredningens förslag riskerar att minska den skyddade arealen i Sverige med tiotusentals kvadratkilometer. Detta i en tid då såväl EU som FN ställer krav på världens länder att tvärtom öka sitt naturskydd för att rädda den biologiska mångfalden.

Det kommer också bli svårare att möta klimatförändringarna när ständerna blir bebyggda och inte längre fungerar som naturliga buffertzoner som kan dämpa översvämningar och häftiga regn. Dessutom ger ökade bosättningar nära stränderna risk för ökat näringsläckaget till vattnet. Med bostäder följer avloppsanläggningar som läcker näring, odlingar som läcker näring, gödslade gräsmattor som läcker näring,

Vi menar att det är oansvarigt att upphäva strandskyddet i så stor omfattning som utredningen föreslår. Dessutom är vi kritiska till att utredningen inte lever upp till direktivet och presenterar förslag på hur strandskyddet kan stärkas i exploaterade områden där obebyggda stränder redan är en bristvara.

Vi vill ha ett starkt, generellt strandskydd som värnar natur- och friluftsliv. Eventuella lättnader i strandskyddet ska begränsas till glesbygd och förenas med stränga krav som styr bort från områden med höga naturvärden.

För Naturskyddsföreningens kretsar och länsförbund i Uppsala län

Marianne Kahn, Naturskyddsföreningen Uppsala län

Alf Linderheim, Naturskyddsföreningen Älvkarleby

Inger Lindgren, Naturskyddsföreningen Tierp

Hans Jivander, Naturskyddsföreningen Östhammar

Margaretha Luthman, Naturskyddsföreningen Heby

1

Adam Wallin, Naturskyddsföreningen Uppsala

Kenneth Gunnar, Naturskyddsföreningen Knivsta

Håkan Nihlman, Naturskyddsföreningen Håbo

Pekka Westin, Naturskyddsföreningen Enköping

 

 

”Holkhuset” vid Gröna Kunskapshuset

Med bidrag från Naturskyddsföreningen byggdes förra året vid Gkh ett åttkantigt  holkhus med sju holkar som har en baksida av glas.  Förhoppningsvis kommer några fåglar att häcka i holkarna, så att  man kan följa deras aktivitet  inifrån huset.

holkhuset2            insidan1

 

 

 

Hebykretsen samarbetar med Gkh