Verksamhetsberättelse 2014

Naturskyddsföreningen

Heby

Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

ordf. Jan Luthman

sekr. Inga-Britt Persson

kassör Margaretha Luthman

Gösta Seifors

Barbro Seifors.

Suppleant Per Eriksson. Annelore Simon har varit webbansvarig och Göran Smedberg revisor.

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Samtliga möten har hållits i Gröna Kunskapshuset, Östa. Kretsen har svarat på remiss från länsstyrelsen angående utvidgat strandskydd vid nedre Dalälven. Vid länsförbundets årsmöte i Älvkarleby den 30 mars representerades kretsen av Jan och Margaretha Luthman.

Liksom tidigare år samarbetade kretsen med Gröna Kunskapshuset vid genomförandet av årets olika programpunkter.

Följande aktiviteter arrangerades under året:

5/3  Sönke Eggers, SLU, redogjorde för sitt projekt ”Fågelskådare och lantbrukare i samarbete”. Femton personer åhörde föredraget.

26/3 deltog sju personer i en uggleutflykt i Östervålaskogarna under Lars Gustavssons ledning.

26/4 I samarbete med Heby kommun inventerades växtplatser för mosippa i kommunen. Ledare för exkursionen  där femton personer deltog  var Mora Aronsson, Artdatabanken.

10/5 Städdag vid Gröna Kunskapshuset attraherade endast fyra personer.

28/6 arrangerades en hönsbytardag, där man kunde byta och sälja fjäderfä av olika slag.Under dagen informerades om Naturskyddsföreningens verksamhet. Omkring 300 personer deltog

3/8 deltog fem personer vid en slåtterdag i Östa.

30-31/8 hölls öppet hus vid Gröna kunskapshuset i samband med Hebymässan. 16 personer informerades om verksamheten.

13/9 arrangerades ”Energirundan”, information om olika energisystem, i samarbete med Sala-Heby Energi,tolv personer deltog.

23/11 höll Sture Hogmark föredrag om tjäder och orre, 13 personer deltog.

Naturskyddsföreningen Heby har totalt 205 medlemmar och är därmed minst i Uppsala län.

Vid varje sammanträde har styrelsen diskuterat vad som kan göras för att aktivera flera medlemmar.

För styrelsen

Jan Luthman

ordf.